Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница9/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

www.markabolt.hu
electrolux  27
Kr sns piederumu lietoљanas pam c ba
gatavoљanas metodei izv lieties piem rotus
Ir daudzi piederumi un materi li, kurus var iz-
piederumus un materi lus.
mantot diena pagatavoљanai J su mikrovi -
Zem k esoљais saraksts ir visp r gs.
u kr sn .

 : Piederumi ir izmantojami
J su droљ bas nol kos, k  ar  lai neboj tu

 : Piederumi nav izmantojami
piederumus un J su kr sni , katrai  diena
Materi ls
Piederumi
Mikrovi i
Keramika un stikls
Karstumiztur gi izstr d jumi
1)
Karstumiztur gi stikla izstr d ju-
mi
Stikla izstr d jumi ar met la ro-
t jumu
Svina krist la trauki
Porcel ns
Bez met la rot juma
Keramikas trauki 2)
Plastmasa
Mikrovi u kr sns uzgunsiztur gi
trauki
Ietinam  plastmasa
Met ls
Cepeљpanna
Alum nija folija 3)
Pap rs
Kr zes, љ vji, dvie i
Cepamais pap rs
Koks
1) Tikai t d  gad jum , ja nav met la rot juma.
2) Tikai t d  gad jum , ja glaz ra nesatur met lu.
3) Alum nija foliju izmantojiet tikai p rkl љanas nol kiem, liela t s daudzuma lietoљana var izrais t
dzirkste oљanu.

www.markabolt.hu
28  electrolux
Izstr d juma apraksts
1. R d jumi uz displeja

 - mikrovi u funkcijas indikators

 - autom tisk s gatavoљanas funkci-
jas indikators

 - pulkste a indikators

 - mikrovi u jaudas l me a, kas liel ks
par 50% indikators

 - mikrovi u jaudas l me a, kas ma-
1
z ks par 50% indikators

 - atkaus љanas funkcijas indikators

 - grila funkcijas indikators
–  - svara indikators (gramos)

 - tilpuma indikators (mililitros)
5

 - blo
љanas funkcijas indikators
2. Atkaus љana p c svara
3. Pulkstenis
4. S kt
2
5. Mikrovi u/grila selektors
6. Aptur t
3
7. Pagrieћams kod t js
6
4
7
Lietoљana
Lai iestat tu diennakts laiku
2. Lai izv l tos stundas, pagrieziet   .
3. Nospiediet tausti u
 . S ks mirgot mi-
Pirmo reizi iesl dzot mikrovi u kr sni,
n tes.
displej  tiks par d ts "00:00" un atska-
4. Lai izv l tos min tes, pagrieziet   .
n s ska as sign ls.
5. 5. Lai pabeigtu diennakts laika iestat љa-
Pulkste a iestat љana tiek veikta 24 stun-
nu, nospiediet tausti u
 . Displej  s ks
du diapazon .
mirgot simbols ':', bet simbols   vairs
neb s redzams.
1. Nospiediet tausti u
 . S ks mirgot stun-
das un simbols   .

www.markabolt.hu
electrolux  29
Lai lietotu mikrovi u kr sni, j iestata
vi u reћ m /atk rtotas sakars љanas re-
diennakts laiku.
ћ m , izmantojot 800 W (P100). Dispelj
s ks mirgot simbols   .
Diennakts laika iestat љanas laik , no-
Љ  tausti a papildu nospieљana, pievienos
spieћot tausti u, cepeљkr sns p rsl g-
60 sekundes paљreiz jam gatavoљanas
sies atpaka  iepriekљ j  st vokl
laikam. Maksim lais gatavoљanas laiks,
Gatavoљana mikrovi os.
ko var ievad t, ir 95 min tes.
1. Nospiediet vienu reizi tausti u
 un dis-
2. Mikrovi u reћ ma vai funkcijas "Atkaus -
plej  b s redzams "P100", k  ar  iedeg-
љana p c laika" lietoљanas laik , nospie-
sies simboli 
 . 100 nor da uz 100%,
ћot tausti u
 , gatavoљanas/atkaus -
t.i., maksim lo 800 W iestat jumu.
љanas laiks tiks pagarin ts par 60 sekun-
2. Lai sec gi main tu mikrovi u jaudu no
d m. PIEZ ME. Љ  funkcija nav pieejama,
100% uz 10%, pagrieziet   : "P100",
lietojot cepeљkr sni autom tiskaj  reћ -
"P80", "P50", "P30" un "P10"
m , t.i., "Autom tisk  atkaus љana p c
svara" vai "Autom tisk  gatavoљana".
Izv loties 50% jaudu vai maz ku, iedeg-
Autom tisk  atkaus љana p c svara
sies simbols   .
3. Nospiediet 
 , lai apstiprin tu jaudas iz-
1. Nospiediet vienu reizi   un displej  b s
v li.
redzams "dEF 1", k  ar  iedegsies simboli
4. Lai izv l tos nepiecieљamo gatavoљanas
 .
laiku robeћ s no 0.05 l dz 95.00, pagrie-
2. Lai izv l tos atkaus љanai paredz to sa-
ziet   . Piez me.
sald to produktu svaru gramos, pagrie-
– Izv l tais laiks starp 0.05 un 1 min ti
ziet   (robeћ s starp 100 g un 2000 g).
main sies 5 sekunћu interv los.
3. Lai aktiviz tu autom tisk s atkaus љanas
– Izv l tais laiks starp 1 un 5 min t m
funkciju, nospiediet 
 . Mikrovi u
main sies 10 sekunћu interv los.
kr sns noteiks atkaus љanas laiku un jau-
– Izv l tais laiks starp 5 un 10 min t m
das l meni, kas nepiecieљams pareizai
main sies 30 sekunћu interv los.
produktu atkaus љanai. Displej  tiks pa-
– Izv l tais laiks starp 10 un 30 min t m
r d ts atlikuљais atkaus љanas laiks un
main sies 1 min tes interv los.
s ks mirgot simboli 
 .
– Izv l tais laiks starp 30 un 95 min t m
Atkaus љana p c laika.
main sies 5 min љu interv los.
1. Nospiediet vienu reizi   x2, un displej
5. Lai s ktu gatavoљanu, nospiediet 
 .
b s redzams "dEF 2", k  ar  iedegsies
Displej  tiks par d ts atlikuљais gatavoљa-
simboli 
 .
nas laiks un iedegsies simbols   un   vai
2. Lai izv l tos atkaus љanas laiku, pagrie-
 (atkar b  no izv l t  jaudas l me a).
ziet   . – Maks. 95 min tes.
Mikrovi u jaudas tabula
3. Lai aktiviz tu manu las atkaus љanas
Jaudas pat ri љ
Displeja nor des un
funkciju, nospiediet 
 . Displej  tiks pa-
procentos
mikrovi u jauda
r d ts atlikuљais atkaus љanas laiks un
100%
P100 = 800 W
s ks mirgot simboli 
 . PIEZ ME. Љ  re-
ћ ma atkaus љanas noklus juma jaudas
80%
P80 = 640 W
l me a iestat jums ir 240 W (P30) un to
50%
P50 = 400 W
nevar main t.
30%
P30 = 240 W
Daudzfunkcion la gatavoљana
10%
P10 = 80 W
Mikrovi u kr sns atkaus љanas/gatavoљa-
nas reћ mu var iestat t divos posmos.
Funkcija "Papildu 60 sekundes"
Lietojot atkaus љanas funkciju, tas vienm r
1. Nospieћot 
 , ja cepeљkr sns atrodas
b s pirmais posms.
"gaid љanas reћ m ", t.i., netiek lietota un
Kad pirmais posms b s pabeigts, atskan s
displej  ir redzams diennakts laiks, tiks
ska as sign ls un tiks autom tiski aktiviz ts
autom tiski aktiviz ts 60 sekunћu ilgs
otrs posms.
100% papildu gatavoљanas cikls mikro-
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница