Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница8/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

www.markabolt.hu
26  electrolux
Br din jums Љo ier ci nedr kst izmantot
tupe i, vistas aknas un olas dzeltenums ir
b rni vai citas personas, kuru fizisk s,
to  dienu piem ri, kurus vajadz tu caur-
gar g s sp jas vai pieredzes tr kums
durt.
ne auj tiem droљi izmantot ier ci bez
• Baroљanas pudel љu saturs un mazu b rnu
atbilstoљas uzraudz bas vai atbild g s
p rtikas burci as ir j apmaisa vai j sakrata
personas nor d jumiem.
un pirms pasniegљanas j p rbauda to
temperat ra, lai izvair tos no apdegumiem.
• Nem
iniet ar rokas pal dz bu likt rot jo-
љajam diskam griezties. Tas var izrais t dis-
Br din jums Љ idrumus un citus
ka nepareizu darb bu.
dienus nedr kst kars t cieљi nosl gtos
• Ier ce nav paredz ta izmantoљanai ar  r ju
traukos, jo tie var eksplod t.
laika sl dzi vai atseviљ u t lvad bas sist -
Br din jums Dz rienu kars љana
mu.
mikrovi os var rad t aizkav tu
• J piev rљ uzman ba tam, lai netiktu no-
spr dzienveid gu v r љanos, t d
sprostotas ventil cijas atveres kr sns virs-
r kojieties ar trauku  rk rt gi uzman gi.
pus , aizmugur , s nos un apakљpus .
Br din jums Kars jot љ idrumus,
Br din jums Neizmantojiet љo kr sni
piem ram, zupas, m rces un dz rienus,
komerci liem m r iem. Љ  kr sns ir
mikrovi u kr sn , љ idruma uzkars љana
paredz ta lietoљanai tikai m jas
vair k par v r љan s punktu var notikt
apst k os.
bez burbu oљan s. T d j di var notikt
Piederumu droљ ba
p kљ a karst  љ idruma p rieљana p ri
Izmantojiet tikai t dus piederumus, kas ir pie-
mal m. Lai nov rstu t du iesp ju,
m roti izmantoљanai mikrovi u kr sn .
j iev ro:
Dzirkste oљana kr sn  mikrovi u darb bas lai-
1. Neizmantojiet taisnmalu traukus ar
k  parasti rodas no met la piederumu lieto-
љauriem kakli iem.
љanas. Tom r ilgstoљa dzirkste oљana var bo-
2. Nep rv riet љ idrumu.
j t ier ci. P rtrauciet programmu un p rbau-
3. Samaisiet љ idrumu pirms trauka ie-
diet piederumu.
vietoљanas kr sn  un samaisiet to v l-
Liel k  da a stikla, stikla keramikas un kar-
reiz, kad tas jau ir pusgatavs.
stumiztur gi stikla piederumi ir teicami piem -
4. P c uzkars љanas, at aujiet traukam
roti izmantoљanai mikrovi u kr sn . Lai gan
k du br di palikt kr sn , samaisiet v l-
mikrovi u ener ija neuzkars s liel ko da u
reiz un iz emiet no kr sns.
stikla un keramikas priekљmetu, љie piederu-
Br din jums Daћi produkti, piem ram,
mi var sakarst, jo karstums p riet no  diena
veselas olas un cieљi nosl gti trauki
uz trauku. Trauku iz emљanai no kr sns ie-
(sl gtas stikla burkas), var eksplod t,
teicams izmantot virtuves cimdus.
t p c nav kars jami љaj  kr sn . Daћk rt
diena droљ ba
olas, kas tiek v r tas bez  aumalas, var
• Nesildiet mikrovi u kr sn
dienu sk rda
uzspr gt gatavoљanas laik . Vienm r
traukos. Vienm r ievietojiet  dienu piem -
p rduriet olas dzeltenumu, tad
rotos traukos.
nosedziet un atst jiet vienu min ti, pirms
• Mikrovi u kr sn  nevajadz tu cept  die-
no emat v ku.
nus ar pies tin tu tauku saturu, jo tauku
Diezgan parasta par d ba ir tvaiku izpla-
temperat ra nav kontrol jama un var ra-
t љan s ap durv m, durvju stikla aizsv љa-
sties b stamas situ cijas.
na vai  dens pilienu par d љan s zem
• Mikrovi u kr sn  var pagatavot popkornu,
durv m gatavoљanas cikla laik . T  ir tikai
bet tikai speci los iepakojumos vai, izman-
kondens cija, ko rada  diena karstums,
tojot piederumus, kas paredz ti paљi љim
un tas neietekm  J su kr sns droљ bu.
nol kam. Љ du gatavoљanu nekad ne-
Durti as nav paredz tas herm tiskai
dr kst atst t bez uzraudz bas.
kr sns iekљienes nosl gљanai.
• Caurduriet  dienus, kam nav porainas mi-
zas vai apvalka, lai nepie autu tvaiku kon-
centr љanos un p rspr gљanu.  boli, kar-
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница