Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница7/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

www.markabolt.hu
24  electrolux
• A kйszьlйkre vбllalt jуtбllбs ugyanolyan id -
tartamra йrvйnyes йs ugyanolyan mйrtйk-
ben terjed ki a munkadнjra йs alkatrйszek-
re, mint a vбsбrlу ъj lakуhelye szerinti or-
szбgban az adott modellre vagy termйkfй-
lesйgre йrvйnyben lйv  jуtбllбs.
• A kйszьlйkre vбllalt jуtбllбs a termйkhez
kцt dik, a jуtбllбsi jog mбsik felhasznбlуra
бtruhбzhatу.
• A kйszьlйk ьzembe helyezйse йs hasznб-
lata az Electrolux бltal kiadott utasнtбsok-
nak megfelel en tцrtйnt, йs kizбrуlag hбz-
tartбsban hasznбltбk, kereskedelmi cйlok-
ra nem.
• A kйszьlйket az ъj lakуhely szerinti orszбg-
ban hatбlyos цsszes vonatkozу el нrбsnak
megfelel en helyeztйk ьzembe.
A jelen Eurуpai Jуtбllбs rendelkezйsei a tцr-
vйny бltal biztosнtott vбsбrlуi jogokat nem
йrintik.

www.markabolt.hu
electrolux  25
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums sav  pieredz  un p rdom s vietn
www.electrolux.com
Saturs
Droљ bas inform cija  
 25
Tehniskie dati  
 33
Izstr d juma apraksts  
 28
Apsv rumi par vides aizsardz bu  
 33
Lietoљana  
 28
Uzst d љana  
 33
Noder gi ieteikumi un padomi  
 31
Eiropas Garantija   
 34
Kopљana un t r љana  
 32
 Izmai u ties bas rezerv tas
 Droљ bas inform cija
Visp r gi nor d jumi par droљ bu
var pak aut rk rt gi augstam spriegu-
R P GI IZLASIET UN SAGLAB JIET
mam.
TURPM K M UZZI
M
• Novietojiet un uzst diet љo kr sni tikai sa-
• Ieb v tie blo
joљie droљ bas sl dћi nepie-
ska
 ar "uzst d љanas noteikumiem", kas
auj mikrovi u kr sns darb bu, kad durvis
atrodami љaj  pam c b .
nav aizv rtas.
• Izmantojiet љo ier ci tikai t s paredz tajam
• Nem
iniet aizkav t to darb bu vai darbi-
nol kam, kas aprakst ts љaj  pam c b .
n t mikrovi u kr sni br d , kad t s durvis
Neizmantojiet kod gas  imik lijas љaj  ier -
nav aizv rtas, jo darb ba, kad durvis ir va ,
c . Љ  veida kr sns ir  paљi piel gota  diena
var pak aut mikrovi u ener ijas iedarb bai.
sild љanai, gatavoљanai vai atkaus љanai.
• Ne aujiet  diena vai t r љanas l dzek a atlie-
T  nav paredz ta r pnieciskai izmantoљa-
k m uzkr ties uz durvju bl v juma virsmas.
nai vai izmantoљanai laboratorij , k  ar  iz-
T r љanas nor d jumi atrodami noda  "T r -
mantoљanai komerci los nol kos. Љ das
љana un apkope".
izmantoљanas rezult t  garantija neb s
• paљa uzman ba j piev rљ tam, vai mikro-
der ga.
vi u kr sns durvis ir iesp jams pareizi aiz-
• Nedarbiniet tukљu kr sni. Ja nav ievietots
v rt un nav boj tas: (1) durvis (deform tas),
diens vai  dens, kas var tu absorb t mi-
(2) viras un aizb d i (salauzti vai nedroљi),
krovi u ener iju, var tikt boj ta magnetro-
(3) durvju bl ves un bl v juma virsma.
na lampa.
• Neuzglab jiet љo ier ci  rpus telp m. Neiz-
Br din jums Ja durti as, e
es/
mantojiet љo ier ci dens tuvum .
aizb d i vai durti u bl ves ir boj ti,
• Nem
iniet ћ v t dr bes vai av zes mikro-
mikrovi i var nedarboties l dz boj jums
vi u kr sn . Љ s lietas var uzliesmot.
tiks nov rsts autoriz t  apkalpoљanas
• Neizmantojiet kr sni uzglab љanas nol -
centr .
kiem. Neatst jiet pap ra izstr d jumus,
Br din jums Љ s mikrovi u kr sns
diena gatavoљanas piederumus vai  die-
tehnisk  apkope vai remonts, ko neveic
nu kr sni, kad to neizmantojat.
r pn c  apm c ts tehnisk s apkopes
• Ier ces darb bas laik  aizsniedzamo virsmu
person ls, ir b stams. Ja ir nepiecieљams
temperat ra var b t oti augsta.
љ ds pakalpojums, sazinieties ar Jums
Br din jums Ja ier ce izdala d mus,
tuv ko kvalific tu tehnisk s apkopes
izsl dziet ier ci vai atvienojiet to no
sniedz ju.
elektr bas padeves un neveriet va  t s
• Ne emiet nost  r jo korpusu, durvis vai
durvis, lai tiktu nosl p tas liesmas, ja
vad bas paneli jebkur  laik . T da r c ba
t das ir. Nekad neizmantojiet  deni.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница