Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница14/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

www.markabolt.hu
electrolux  37

 : tinkami naudoti reikmenys ir priedai

 : reikmenys ir priedai, kuri  reikia vengti
Medћiaga
Reikmenys
Mikrobang  krosnel
Keramika ir stiklas
Neduћ s indai
1)
Karљ iui atspar s stikliniai indai
Stikliniai indai su metaline apdai-
la
Љvino kriљtolas
Porcelianas
Be metalin s apdailos
Puodai 2)
Plastikas
Atspar s karљ iui ir skirti mikro-
bang  krosnel ms
Plastikin  vyniojimo pl vel
Metalas
Kepimo skardos
Aliuminio folija 3)
Popierius
Puodeliai, l kљtut s, rankљluos-
iai
Vaљkinis popierius
Mediena
1) Tik jeigu be metalin s apdailos.
2) Tik jeigu be glaz ros, kurios sud tyje yra metalo.
3) Aliuminio folij  naudokite tik perdengimui, naudojant virљuje gali atsirasti kibirkљ i .

www.markabolt.hu
38  electrolux
Gaminio apraљymas
1. Rodmenys

 - Mikrobang  funkcijos indikacija

 - Automatinio gaminimo funkcijos in-
dikacija

 - Laikrodћio indikacija

 - Mikrobang  galios, didesn s nei 50
%, indikacija

 - Mikrobang  galios, maћesn s nei
1
50 %, indikacija

 - Atitirpdymo funkcijos indikacija

 - Grilio funkcijos indikacija
–  - Svorio indikacija (gramais)

 - Kiekio indikacija (mililitrais)
5

 - Laikrodћio indikacija
2. Atitirpdymas pagal svor
3. Laikrodis
4. Paleidimas
2
5. Mikrobang  / grilio pasirinkimo mygtukas
6. Sustabdymas
3
7. Sukamasis koduotuvas
6
4
7
Veikimas
Paros laiko nustatymas:
2. Pasukite   , kad pasirinktum te valan-
das.
Pirm  kart
jungus krosnel  ekrane at-
3. Paspauskite   mygtuk . Mirks s minu i
siras "00:00" ir j s iљgirsite pyptel jim .
skai iai:
Laikrodis pritaikytas 24 val. laikrodћio
4. Pasukite   , kad pasirinktum te minutes.
konfig racijai
5. 5. Paspauskite   mygtuk , kad uћbaig-
tum te paros laiko nustatym . Simbolis
1. Paspauskite   mygtuk . Valand  skai iai
":" mirks s ekrane, o   simbolis iљnyks.
mirks s su   simboliu.

www.markabolt.hu
electrolux  39
Kad krosnel  veikt , b tina nustatyti pa-
sekundћi  trukm s nuostata.   simbolis
ros laik .
mirks s ekrane.
Dar kart  paspaudus љ  mygtuk , prie
Paspaudus paros laiko nustatymo metu,
esamojo laiko bus prid ta 60 sekundћi .
krosnel  gr љ  ankstesn  b sen .
Didћiausias gaminimo laikas, kur  galima
Valgio ruoљimas mikrobangomis.
vesti, - 95 minut s.
1. Paspauskite 
 mygtuk  vien  kart , ir
2. Gaminant mikrobangomis arba veikiant
ekrane atsiras "P100" bei љvies 
 sim-
atitirpinimo funkcijai paspaudus 
 myg-
boliai. 100 reiљkia 100 %, pvz., didћiausi
tuk , gaminimo / atitirpinimo laikas pail-
800 W mikrobang  galios nuostat .
g s 60 sekundћi . Pastaba: љios funkci-
2. Pasukite   , kad pakeistum te mikro-
jos pasirinkti negalima, kai krosnel  nau-
bang  gali  pakopomis nuo 100 % iki 10
dojama automatiniu reћimu, pvz., auto-
% tokia seka; "P100", "P80", "P50",
matinis atitirpinimas pagal svor  arba au-
"P30" ir "P10"
tomatinis gaminimas.
Automatinis atitirpinimas pagal svor
 simbolis љvies pasirinkus 50 % ar ma-
ћesn  gali
1. Paspauskite   vien  kart , ir ekrane atsi-
3. Paspauskite 
 , kad patvirtintum te ga-
ras "dEF 1" bei љvies 
 simboliai.
lios pasirinkim .
2. Pasukite   , kad pasirinktum te ketina-
4. Pasukite   , kad pasirinktum te reikiam
mo atitirpinti maisto svor  gramais. (nuo
gaminimo trukm  nuo 0:05 iki 95:00 Pa-
100 g iki 2 000 g)
staba;
3. Paspauskite 
 , kad  jungtum te auto-
– Pasirinktas laikas nuo 0:05 iki 1 minu-
matinio atitirpinimo funkcij . Krosnel  ap-
t s didinamas 5 sekundћi  ћingsniu
skai iuos atitirpinimo laik  ir galios lyg ,
– Pasirinktas laikas nuo 1 iki 5 minu i
kuri  reikia tam, kad b t  tinkamai atitir-
didinamas 10 sekundћi  ћingsniu
pintas maist . Ekrane bus rodomas ati-
– Pasirinktas laikas nuo 5 iki 10 minu i
tirpinimo laikas ir mirks s
 simboliai.
didinamas 30 sekundћi  ћingsniu
Atitirpdymas pagal laik .
– Pasirinktas laikas nuo 10 iki 30 minu i
1. Paspauskite   x2, ir ekrane atsiras "dEF
didinamas 1 minut s ћingsniu
2" bei љvies 
 simboliai.
– Pasirinktas laikas nuo 30 iki 95 minu i
2. Pasukite   , kad pasirinktum te atitirpi-
didinamas 5 minu i  ћingsniu
nimo laik . – maks. 95 minut s.
5. Paspauskite 
 , kad prad tum te gami-
3. Paspauskite 
 , kad  jungtum te ranki-
nim . Ekrane bus rodomas lik s gamini-
nio atitirpinimo funkcij . Ekrane bus ro-
mo laikas ir   ir   arba mirks s  simbolis
domas atitirpinimo laikas ir mirks s
(priklausomai nuo pasirinkto galios lygio).
simboliai. Pastaba: numatytoji atitirpini-
Mikrobang  galios lentel :
mo nuostata љiuo reћimu yra 240 W (P30)
Galia procentais
Rodmuo ir mikro-
ir jos keisti negalima.
bang  galia
Gaminimas keliais etapais
100 %
P100 = 800 W
Krosnel  galima nustatyti, kad atitirpint  / ga-
80 %
P80 = 640 W
mint  dviem etapais.
50 %
P50 = 400 W
Jei naudojate atitirpinimo funkcij , j  visada
reikia nustatyti pirmam etapui.
30 %
P30 = 240 W
Pasibaigus pirmajam etapui pasigirs pypte-
10 %
P10 = 80 W
l jimas ir automatiљkai prasid s antrasis eta-
pas.
Funkcija "plius 60 sekundћi "
1. Paspaudus 
 , kai krosnel  veikia bu-
Automatinio meniu negalima naudoti n
d jimo reћimu, pvz., nenaudojama arba
viename etape. Pavyzdћiui: norite atitir-
rodomas paros laikas, automatiљkai bus
pinti maist  rankiniu b du 5 minutes, o
jungtas gaminimas / paљildymas mikro-
tada gaminti 7 minutes su 640 W (P80)
bangomis su 100 % (800 W) (P100) ir 60
lygiu,
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница