Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница19/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

www.markabolt.hu
48  electrolux
Seadme kirjeldus
1. Nдidud

 - Mikrolaine funktsiooni indikaator

 - Automaatse kьpsetuse funktsiooni
indikaator

 - Kella indikaator

 - Mikrolaine ьle 50% indikaator

 - Mikrolaine alla 50% indikaator

 - Sulatusfunktsiooni indikaator
1
–  - Kaalu indikaator (g)

 - Koguse indikaatl (ml)

 - Luku indikaator
2. Sulatamine kaalu pхhjal
3. Kell
5
4. Algus
5. Mikrolaine valikunupp
6. Stopp
7. Pццrlemissensor
2
3
6
4
7
Kдitus
Kellaaja mддramiseks:
3. Vajutage   nupule. Minutite numbrid vil-
guvad:
Esimesel sisselьlitamisel kuvatakse ahju
4. Keerake minutite valimiseks   .
ekraanile '00:00' ja kostab piiksatus.
5. 5. Kellaaja seadmise lхpetamiseks vaju-
Kellel on 24 tunni konfiguratsioon
tage   . Ekraanil vilgub ':' ja kustub sьm-
bol
 .
1. Vajutage   nupule. Tunni numbrid vilgu-
Et ahi tццtaks, peab kel aaeg olema va-
vad koos   sьmboliga.
litud.
2. Keerake tundide valimiseks   .

www.markabolt.hu
electrolux  49
Kui kellaaja seadistamise ajal vajutatak-
dit. Kьpsetusajaks vхib sisestada maksi-
se mistahes ajale, lдheb ahi tagasi eel-
maalselt 95 minutit.
nenud seisundisse.
2. Kui mikrolainetega kьpsetamise vхi sula-
tamise ajal vajutatakse uuesti nupule 
 ,
Mikrolaineahjus kьpsetamine.
suureneb kьpsetamise / sulatamise aeg
1. Vajutage ьks kord nupule 
 ning ekraa-
60 sekundi vхrra. Mдrkus: seda funkt-
nile kuvatakse 'P100' ja pхlema hakka-
siooni ei saa kasutada, kui ahi on auto-
vad sьmbolid 
 . 100 tдhistab 100%,
maatreћiimis, st 'automaatsulatus vasta-
st maksimaalset vхimsust 800 W.
valt kaalule' vхi 'automaatne kьpsetami-
2. Keerake   , et muuta mikrolainevхimsust
ne'.
sammhaaval 100%-lt 10%-le jдrgmisel
viisil: 'P100', 'P80', 'P50', 'P30' ja 'P10'
Automaatne sulatus vastavalt kaalule
1. Vajutage ьks kord   ja ekraanile kuva-
 sьmbol hakkab pхlema, kui vхimsu-
takse 'dEF 1' ning sьmbolid 
 hakka-
seks on valitud 50% vхi vдhem.
vad pхlema.
3. Vхimsusvaliku kinnitamiseks vajutage
2. Sulatatava toidu kьlmutatud kaalu valimi-
 .
seks grammides (100g kuni 200g) keera-
4. Vajaliku kьpsetusaja valimiseks vahemi-
ke   .
kus 0.05 kuni 95.00 keerake   ; mдrkus:
3. Automaatsulatuse funktsiooni alustami-
– aja valimine vahemikus 0.05 sekundit
seks vajutage 
 . Ahi arvutab vдlja toidu
kuni 1 minut toimub 5 sekundi kaupa
laitmatuks sulatamiseks vajaliku aja ja
– aja valimine vahemikus 1 minut kuni 5
vхimsuse. Ekraanile kuvatakse jдrelejдд-
minutit toimub 10 sekundi kaupa
nud sulatusaeg ja sьmbolid 
 hakka-
– aja valimine vahemikus 5 minutit kuni
vad vilkuma.
10 minutit toimub 30 sekundi kaupa
– aja valimine vahemikus 10 minutit kuni
Kindlaksmддratud ajaga sulatamine.
30 minutit toimub 1 minuti kaupa
1. Vajutage   x2, ja ekraanile kuvatakse
– aja valimine vahemikus 30 minutit kuni
'dEF 2' ning sьmbolid 
 hakkavad vil-
95 minutit toimub 5 minuti kaupa
kuma.
5. Kьpsetamise alustamiseks vajutage 
 .
2. Sulatusaja valimiseks - maks. 95 minutit
Ekraanile kuvatakse jдrelejддnud kьpse-
- keerake   – .
tamise aeg ja vilguvad sьmbolid   ja 
3. Manuaalse sulatamise alustamiseks va-
vхi   (olenevalt valitud vхimsusest).
jutage
 . Ekraanile kuvatakse jдrelejдд-
Mikrolainevхimsuse tabel:
nud sulatusaeg ja sьmbolid 
 hakka-
vad vilkuma. Mдrkus: Selles reћiimis on
Vхimsuse protsent
Nдit & mikrolaine-
sulatamise vaikimisi mддratud vхimsus
vхimsus
240 W (P30) ning seda ei saa muuta.
100%
P100 = 800W
Mitmeetapiline kьpsetamine
80%
P80 = 640W
Ahju vхib seada sulatamisele / kьpsetamise-
50%
P50 = 400W
le kahes etapis.
30%
P30 = 240W
Kui kasutatakse sulatusfunktsiooni, peaks
10%
P10 = 80W
see olema alati esimene etapp.
Kui esimene etapp on lдbi, kostab piiksatus
'Pluss 60 sekundit' funktsioon
ja teine etapp algab automaatselt.
1. Kui ahi on ootereћiimis, st ei ole kasutusel,
Kummalgi etapil ei saa kasutada auto-
ja kuvatakse kellaaeg ning vajutatakse
maatmenььsid. Nдiteks: Et toitu 5 minuti
 , algab automaatselt kьpsetamine mi-
vдltel kдsitsi sulatada ja kьpsetada see-
krolainetega / soojendamine 100% tдis-
jдrel 7 minuti vдltel 640 W juures (P80),
vхimsusel 800 W (P100) 60 sekundiks.
Ekraanil vilgub sьmbol   .
1. vajutage   ja ekraanile kuvatakse 'dEF 1'
Veel ьks vajutus sellele nupule lisab ole-
ning sьmbolid 
 hakkavad pхlema.
masolevale kьpsetusajale veel 60 sekun-
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница