Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница17/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

www.markabolt.hu
44  electrolux
tros lizdui.  ћeminimas sumaћina trumpojo
sp jimas Љis prietaisas turi b ti
jungimo keliam  pavoj . Patikrinkite, ar kros-
ћemintas. Jei љio prietaiso laidas yra su
nel s tampa atitinka nam  elektros tinklo pa-
kiљtuku, kurio negalima nuimti, ir jis
rametrus.
netinka j s  elektros lizdui, j  turi pakeisti
gamintojas, gamintojo technin s
Jeigu krosnel  jungiate   elektros tinkl
prieћi ros atstovas arba kiti kvalifikuoti
per ilgikl , patikrinkite, ar elektros lizdas ir
asmenys, kad b t  iљvengta pavojaus.
ilgiklis yra  ћeminti.
sp jimas Jei elektros kabelis
sp jimas Љio prietaiso negalima jungti
paћeistas, j  turi pakeisti gamintojas,
 ne ћemint  elektros tinkl . Jeigu kyla
gamintojo technin s prieћi ros atstovas
abejoni  d l elektros  vado,   kur  jungsite
arba kiti kvalifikuoti asmenys, kad b t
krosnel , arba d l ћeminimo, kreipkit s
iљvengta pavojaus.
 elektrik .
Europin  Garantija
Electrolux љiam prietaisui suteikia garantij
ћemiau iљvardintose valstyb se, prietaiso ga-
rantijoje nurodytu arba atitinkamais teis s ak-
tais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant iљ
vienos iљ ћemiau nurodyt  valstybi
 kit  iљ
ћemiau nurodyt  valstybi , garantija taip yra
perkeliama, laikantis љi  s lyg :
• garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo
sigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal
prietaiso pardav jo iљduot  pirkimo doku-
ment ;
• garantija teikiama tam pa iam laikotarpiui
ir tokia darbo ir atsargini  dali  apimtimi,
kokia yra taikoma J s  naujojoje gyvenimo
valstyb je љiam konkre iam prietaiso mo-
deliui ar prietais  serijai;
• garantija yra asmenin  ir taikoma tik pirk -
jui, ji negali b ti perleidћiama kitam asme-
niui;
• prietaisas turi b ti rengiamas ir naudoja-
mas laikantis Electrolux nustatyt  instruk-
cij ; naudoti j  galima tik namuose, t. y. ne-
komerciniais tikslais;
• prietaisas  rengiamas laikantis vis  atitin-
kam  J s  gyvenamos љalies taisykli .
Europin s garantijos nuostatos neturi jokio
poveikio bet kokioms kitoms  statymais nus-
tatytoms J s  teis ms.

www.markabolt.hu
electrolux  45
Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mхtteid aadressil www.electrolux.com
Sisukord
Ohutusinfo  
 45
Tehnilised andmed  
 52
Seadme kirjeldus  
 48
Jддtmekдitlus  
 53
Kдitus  
 48
Paigaldamine  
 53
Vihjeid ja nдpunдiteid  
 51
Euroopa garantii   
 54
Puhastus ja hooldus  
 52
 Jдetakse 
хigus 
teha 
muutusi
 Ohutusinfo
Ьldised ohutusjuhised
sutage seadmes sццvitavaid kemikaale.
LUGEGE TДHELEPANELIKULT LДBI JA
Antud sorti ahi on mхeldud toidu soojen-
HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES
damiseks, kьpsetamiseks ja sulatamiseks.
• Sisseehitatud turvamehhanism takistab
See pole mхeldud tццstuslikuks, labora-
mikrolaineahju tццtamast lahtise uksega.
toorseks vхi kaubanduslikuks kasutami-
• Дrge seda muutke vхi дrge proovige sea-
seks ja nendel eesmдrkidel kasutamine
det kasutada kui selle uks on lahti, kuna
muudab kehtetuks seadme garantii.
mikrolaineahju kasutamine lahtise uksega
• Дrge pange tццle ahju tьhjana. Kui ahjus
vхib pхhjustada mikrolaine kiirguse.
pole vett vхi toitu, mis neelaks energiat,
• Дrge laske toidu vхi puhastusaine jддkidel
vхib magnetrontoru saada kahjustada.
koguneda ukse tihendi pinnale. Juhiste
• Дrge kasutage seadet vдlitingimustes. Дr-
saamiseks puhastamise kohta vaadake
ge kasutage seadet vee lдhedal.
osa "Puhastamine ja hooldus".
• Дrge proovige mikrolaineahjus kuivatada
• Eriti oluline on olla veendunud, et uks on
riideid vхi ajalehti. Need vхivad sьttida.
korrektselt suletud ja ei oleks vigastusi: (1)
• Дrge kasutage seadet asjade sдilitami-
uksel (kaardus), (2) hingedel ja linkidel (kat-
seks. Дrge jдtke mikrolaineahju paberist
ki vхi logisevad), (3) ukse tihendil ja selle
tooteid, toidunхusid vхi toitu.
vastaspinnal.
• Seadme tццtamise ajal vхib juurdepддse-
tavate pindade temperatuur olla kхrge.
Hoiatus Juhul kui uks, hinged/lingid vхi
uksetihendid on vigastatud, ei tohi
Hoiatus Juhul kui tдheldate suitsu,
mikrolaineahju kasutada enne vigade
tхmmake seade vooluvхrgust vдlja ja
kхrvaldamist volitatud teeninduse poolt.
hoidke tekkinud leekide kustutamiseks
uks kinni. Дrge kunagi kasutage vett.
Hoiatus Tootja poolt koolitamata isikute
poolne seadme hooldamine vхi
Hoiatus Seade ei ole mхeldud
seadistamine on ohtlik. Kui seade vajab
kasutamiseks laste ega inimeste poolt,
hooldamist, siis vхtke ьhendust oma
kellel on vдhenenud fььsilised,
lдhima volitatud teenindusega.
sensoorsed vхi mentaalsed vхimed vхi
kellel puuduvad vastavad kogemused ja
• Дrge mitte mingil juhul eemaldage vдlis-
teadmised, v.a. juhul, kui nende ьle on
korpust, ust vхi juhtpaneeli. See vхib pхh-
olemas jдrelvalve vхi neid on
justada ьlepinge.
juhendatud.
• Paigaldage see mikrolaineahi vastavalt
kдesolevas juhendis toodud paigaldusju-
• Дrge keerake pццrdalust kдega. See vхib
histele.
pхhjustada seadme rikke.
• Kasutage seadet ainult kдesolevas kasu-
• Kдesolev seade ei ole mхeldud kasutami-
tusjuhendis kirjeldatud eesmдrgil. Дrge ka-
seks vдlise taimeri vхi kaugjuhtimispuldi
abil.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница