Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница16/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

www.markabolt.hu
42  electrolux
• Indus ir maist  iљ krosnel s traukite puod-
• Duonos paљvieћinimas arba paљildy-
k l mis arba karљ iui atspariomis pirљtin -
mas
mis.
Kelias sekundes vidutine galia.
• Kad geriau lupt si  esnakas
Mikrobang  naudojimo patarimai
Pakaitinkite 3-4  esnako skilteles 15 se-
• Medaus suminkљtinimas
kundћi  didele galia. Paspauskite iљ vieno
Jei turite susikristalizavusio medaus stik-
galo, kad skiltel  iљspr st  iљ luobos.
lain , atidenkite j  ir, pad j  stiklain  kros-
• Vaisi  sultys
nel , junkite j  2 minut ms vidutine galia.
Iљ citrusini  iљspausite daugiau sul i , jei
• Љokolado lydymas
prieљ spaudim  pakaitinsite juos 15 sekun-
Sulauћykite 100 g љokolado kvadrat liais,
dћi  didele galia.
suberkite  duben , 1-2 minutes pakaitinkite
• Koљi  virimas
didele galia ir gerai iљmaiљykite.
Koљ  paprasta iљvirti serviravimo inde su
• Sviesto suminkљtinimas arba lydymas
neprikepan iu dugnu. Vadovaukit s mais-
Lydoma kelias sekundes didele galia.
to gamintojo rekomendacijomis.
Minkљtinti geriausia maћa galia.
Valymas ir prieћi ra
Valymas - tai paprastai vienintel  reikalinga
Naudokite stiklo valymo priemon  ir minkљt
krosnel s prieћi ra.
skudur l , nepaliekant  joki  plauљ  ar si l .
Valykite nuo vieno kraљto iki kito, stipriai ne-
sp jimas Mikrobang  krosnel  b tina
spausdami pavirљiaus.
reguliariai valyti, paљalinant visus maisto
Nedelsdami paљalinkite kalki , riebal , krak-
liku ius. Jeigu krosnel  nelaikoma
molo ar kiauљinio baltymo d mes. Nuo љi
љvariai, gali sugesti jos pavirљius,
d mi  gali kilti korozija.
sutrump ti veikimo trukm  ir netgi kilti
Neleiskite  krosnel s vid  patekti vandeniui.
pavojus.
Krosnel s vidus
sp jimas Valyti reikia, iљjungus
Po kiekvieno naudojimo dr gnu skudur liu
krosnel s elektros maitinim . Iљtraukite
iљvalykite vidines sieneles, nes љitaip leng-
laid  iљ elektros lizdo arba iљjunkite
viausia paљalinti viduje pridћi vusius maisto
krosnel s elektros maitinim .
tiљkalus ar d mes.
Nenaudokite stipri  ar abrazyvini  valymo
Nor dami nuvalyti sunkiau paљalinamus ne-
priemoni , metalini  љveistuk , kuriais nutri-
љvarumus, naudokite nestipri  valymo prie-
namas pavirљius, ar aљtri  daikt , nes gali at-
mon . Nenaudokite orkai i  purkљtuv  ar
sirasti d mi .
kit  stipri , abrazyvini  valymo priemoni .
Nenaudokite aukљto sl gio ar srov  purљkian-
Dureles ir krosnel s priekin  dal  visada lai-
i  valymo prietais .
kykite љvariai, kad durel s gerai atsidaryt  ir
uћsidaryt .
Priedai
Pasir pinkite, kad   mikrobang  ventiliacijos
Priedus valykite po kiekvieno naudojimo. Jei-
skylutes nepatekt  vandens.
gu jie labai neљvar s, iљ pradћi  iљmirkykite, o
Reguliariai iљimkite sukam j  pad kl  bei at-
paskui nuplaukite, panaudodami љepet l  ar
ramas ir iљvalykite kameros pagrind , ypa
kempin . Priedus galima plauti indaplov je.
iљsiliejus skys iams.
Pasir pinkite, kad sukamasis pad klas ir at-
Atgal nepad j  sukamojo pad klo ir atram ,
rama visada b t  љvar s. Krosnel
junkite,
krosnel s nejunkite.
tik atgal pad j  sukam j  pad kl  ir atram .
Jeigu krosnel s kamera yra labai neљvari, ant
Priekinis pavirљius
sukamojo pad klo pastatykite stiklin  van-
dens ir 2-3 minut ms junkite krosnel  di-
Paprastai krosnel  pakanka nuvalyti dr gnu
dћiausia galia. Iљsiskyr  garai suminkљtins ne-
skudur liu. Jeigu ji labai neљvari,   vanden la-
љvarumus, kuriuos v liau bus nesunku nuva-
љinkite kelet  laљ  ind  ploviklio. Po to nuva-
lyti minkљtu skudur liu.
lykite krosnel  sausu skudur liu.

www.markabolt.hu
electrolux  43
Nemalonius kvapus (pvz., uћsilikusius kepant
del d kite љaukљt  kavos, kad vanduo neiљ-
ћuv ) paљalinti nesunku.  laљinkite kelet  citri-
b gt . Vanden  љildykite 2-3 minutes didћiau-
nos sul i  laљ
 puodel  su vandeniu.   puo-
sia mikrobang  galia.
Techniniai duomenys
Technini  duomen  kategorija
Reikљm  EMS20200
Kintamoji  tampa
230-240 V / 50 Hz
Galia
1300 W
Mikrobang  skleidћiama galia
800 W
Mikrobang  daћnis
2450 MHz
Matmenys (P x A x G)
461 x 280 x 273 mm
Orkait s talpa.
20 l
Svoris
12,6 kg
Aplinkosauga
Љis ant produkto arba jo pakuot s esantis
neigiamo poveikio aplinkai ir ћmoni
simbolis
  nurodo, kad su љiuo produktu
sveikatai, kur  gali sukelti netinkamas љio
negalima elgtis kaip su buitin mis љiukљl mis.
produkto iљmetimas. D l iљsamesn s
J  reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
informacijos apie љio produkto iљmetim ,
kad elektros ir elektronikos  ranga b t
praљom kreiptis   savo miesto valdћios
perdirbta. Tinkamai iљmesdami љ  produkt ,
staig , buitini  љiukљli  iљmetimo tarnyb
j s prisid site prie apsaugos nuo galimo
arba parduotuv , kurioje pirkote љ  produkt .
rengimas
• Nuimkite reklamines etiketes nuo dureli .
• Krosnel  statykite kaip galima toliau nuo
• Statykite krosnel  ant lygaus ir stabilaus
radijo imtuv  ir televizori . Љi krosnel  ati-
pavirљiaus. Pavirљius t ri b ti pakankamai
tinka EEB radijo s veikos slopinimo reika-
stiprus, kad iљlaikyt  krosnel s (12.6 Kg) ir
lavimus, ta iau jei krosnel  stovi per arti
turinio mas . Kad neb t  vibracijos ir prie-
radijo imtuvo ar televizoriaus, tokia s veika
taisas veikt  tyliai, krosnel  turi stov ti sta-
yra tik tina. Tod l statykite mikrobang
biliai.
krosnel  kuo toliau nuo radijo imtuv  ir te-
• Statykite krosnel  atokiau nuo љilumos љal-
levizori .
tini  ir vandens. Karљ io ir vandens povei-
• Jeigu krosnel  pastatyta kampe, palikite
kis gali sumaћinti krosnel s naљum  ir su-
ne maћiau 15 cm tarpus nuo sien  ir 15 cm
trikdyti jos veikl , tod l statykite krosnel
nuo mikrobang  krosnel s virљaus.
atokiau nuo љilumos ir vandens љaltini .
Svarbu Krosnel  virtuv je galima statyti
• Neuћkimљkite auљinimo ang  korpuso vir-
beveik visur. Pastatymo pavirљius turi b ti
љuje ir љonuose; ned kite daikt  ant kros-
lygus ir stabilus, o visos auљinimo angos (taip
nel s virљaus. Jeigu veikimo metu uћkimљ-
pat ir ant krosnel s dugno) pakankamai
tos auљinimo nagos, krosnel  gali perkaisti
ventiliacijai uћtikrinti turi b ti atviros.
ir sugesti. Per auљinimo angas љalinamas
karљtas oras. Steb kite, kad jos neb t  uћ-
jungimas   maitinimo tinkl
kimљtos ir kad tarp krosnel s ir galin s sie-
Krosnel  tiekiama su maitinimo laidu ir kiљtu-
nos neb t  uћuolaid .
ku, skirtu 230–240V / 50 Hz  ћemintam elek-
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница