Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница15/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

www.markabolt.hu
40  electrolux
1. Paspauskite   ir ekrane atsiras "dEF 1"
8. Sukite   , kad pasirinktum te minutes,
bei љvies 
 simboliai.
kai krosnel  j s  pageidavimu turi prad ti
2. Pasukite   , kad pasirinktum te 5 minu-
gaminim .
i  atitirpinimo laik .
9. Paspauskite 
 , kad uћbaigtum te nus-
3. Paspauskite 
 mygtuk  vien  kart , ir
tatym . Ekrane atsiras paros laikas kartu
ekrane atsiras "P100" bei љvies 
 sim-
su mirksin iu
 simboliu. ir љvies, kol bus
boliai. 100 reiљkia 800 W (100 %) lyg ,
pasiektas pradћios laikas; krosnelei pyp-
pvz., didћiausi  galios lyg .
tel jus du kartus gaminimo procesas pra-
4. Pasukite   , kad pasirinktum te 640 W
sid s automatiљkai.
(P80) lyg .
Pasibaigus gaminimo ciklui krosnel
5. Paspauskite 
 , kad patvirtintum te ga-
pyptel s 5 kartus. Pastaba: kad veikt  љi
lios pasirinkim .
funkcija, b tina nustatyti paros laik .
6. Pasukite   , kad pasirinktum te 7 minu-
i  gaminimo trukm .
Uћraktas nuo vaik .
7. Paspauskite 
 , kad  jungtum te gami-
Krosnel  galima padaryti nenaudojam , kad
nimo dviem etapais program . Mirks s
b t  iљvengta nepageidaujamo jos naudoji-
pirmojo etapo   ir   simboliai, tada pa-
mo, pvz., kad krosnele nesinaudot  vaikai,
sigirs pyptel jimas ir prad s mirks ti
 ir
kai ji veikia bud jimo reћimu,
 simboliai, nurodydami antrojo etapo
nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite   . Iљ-
pradћi .
girsite ilg  pyptel jim , kuris reiљkia, kad uћ-
Atid tas paleidimas.
raktas nuo vaik
jungtas, ir ekrane љvies 
Krosnel  galima nustatyti, kad prad t  ga-
simbolis.
minti iљ anksto nustatytu laiku, ir galima nau-
Nor dami iљjungti uћrakto nuo vaik  reћim ,
doti gaminim  dviem etapais. Nenaudokite
nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite   . Iљ-
atitirpinimo n  viename etape.
girsite ilg  pyptel jim , kuris reiљkia, kad uћ-
1. Paspauskite 
 mygtuk  vien  kart , ir
raktas nuo vaik  iљjungtas, ir ekrane љvies 
ekrane atsiras "P100". Ir љvies 
 sim-
simbolis.
boliai. 100 reiљkia 100 % lyg , pvz., di-
Automatinis gaminimas pagal maisto
dћiausi  galios lyg .
kategorij .
2. Pasukite   , kad pasirinktum te galios
1. Sukite   pagal laikrodћio rodykl , kad
lyg .
pasirinktum te "A-1" - "A-8". Љvies 
3. Paspauskite 
 , kad patvirtintum te ga-
 . Pastaba: ћr. maisto kategorij  lentel
lios pasirinkim .
2. Paspauskite   , kad patvirtintum te savo
4. Pasukite   , kad pasirinktum te reikiam
pasirinkim .
gaminimo trukm  nuo 0:05 iki 95:00
3. Sukite   , kad pasirinktum te maisto
5. Paspauskite   . Mirks s valand  skai iai
svor  gramais. Љvies   arba   .
ir љvies   simbolis.
4. Paspauskite 
 , kad prad tum te gami-
6. Sukite   , kad pasirinktum te valand ,
nim .
kuri  krosnel  j s  pageidavimu turi pra-
d ti gaminim .
Pasibaigus gaminimo procesui pasigirs
7. Paspauskite   . Mirks s minu i  skai iai.
penki pyptel jimai ir krosnel  iљsijungs.
Paspauskite. Mirks s minu i  skai iai.
Automatinio gaminimo lentel
Meniu
Svoris / porcija
A1 - automatinis paљildy-
200 g, 400 g, 600 g
mas
A2 - darћov s
200 g, 300 g, 400 g
A3 - ћuvis
250 g, 350 g, 450 g
A4 - m sa
250 g, 350 g, 450 g
A5 - makaronai
50 g (su 450 g vandens), 100 g (su 800 g vandens)

www.markabolt.hu
electrolux  41
Meniu
Svoris / porcija
A6 - bulv
200 g, 400 g, 600 g
A7 - pica
200 g, 400 g
A8 - sriuba
200 g, 400 g
Informacijos pateikimas, kai
Kaskart paspaudus mygtuk , veiksm
naudojama.
patvirtins pyptel jimas.
1. Paspauskite   gamindami, ir 3 sekundes
2. Pirm  kart  pasuk  ranken l , iљgirsite
ekrane bus rodomas pasirinktas galios ly-
pyptel jim .
gis.
3. Jei, nustat  gaminimo program , per 1
2. Atid to paleidimo reћimu paspauskite 
minut  paspausite 
 , programos vyk-
ir gaminimo pradћios laikas bus rodomas
dymas bus atљauktas, o ekrane rodomas
3 sekundes, o po to v l atsiras paros lai-
paros laikas.
kas.
4. Pasibaigus kiekvienam gaminimo ciklui,
3. Gamindami paspauskite   , kad patikrin-
krosnel  pyptel s penkis kartus.
tum te paros laik , kuris bus rodomas 3
5. Krosnel s duris atidarius tuomet, kai yra
sekundes.
gaminama, krosnel s veikimas bus su-
stabdytas. 
 b tina paspausti, kad b t
Bendrojo pob dћio informacija ir
t siamas gaminimas, jei gaminant buvo
naudojimo instrukcijos.
atidarytos durel s.
1. Kaskart paspaudus mygtuk , veiksm
patvirtins pyptel jimas.
Naudinga informacija ir patarimai.
Mikrobang  krosnel s naudojimo
• Maћais aliuminio folijos gabal liais galima
patarimai
uћdengti maisto dalis, kurios gali greitai
• Visada laikykite krosnel  љvari  - stenkit s,
perkepti (viљtienos blauzdeles).
kad maistas nesitaљkyt , nepamirљkite iљ-
• Maisto produktus su oda ar lupena (bul-
valyto po stikliniu pad klu ir dureli  vid .
ves, deљreles) reikia subadyti љakute. Ne-
• Maisto gaminimui mikrobang  krosnel je
virkite mikrobang  krosnel je kiauљini ,
geriau naudoti apvalias arba ovalias troљ-
nes jie gali sprogti.
kintuves.
• Didelius, storus gabalus d kite prie troљ-
• Nenaudokite metalini  ar metalu apdailint
kintuv s kraљto; stenkit s padalinti maist
troљkintuvi . Kai kurios plastikin s medћia-
lygiais gabaliukais. Maist  visuomet d kite
gos nuo karљto maisto gali iљtirpti arba de-
krosnel s viduryje.
formuotis.
• Maistas bus apdorotas tolygiai, jei kelis
• Gaminimo metu maist  uћdenkite. Naudo-
kartus j  apversite ar pamaiљysite.
kite stiklin  dangt , l kљt  arba kepimo po-
• Visuomet nustatykite trumpesn  laik , nei
pieri .
nurodytas recepte - taip patiekalai neper-
• Teљlainius, duon  ir pan. galima atitirpinti
virs ar neperkeps. Kuo daugiau maisto, tuo
tiesiog duonos pintin je arba ant popieri-
ilgiau j  reikia apdoroti.
nio rankљluos io.
• Darћoves gaminkite be vandens arba su
• Jeigu  uћљaldyt  maist  atitirpinate supa-
maћu kiekiu vandens.
kuot , pakuot  atidarykite. Negalima nau-
• Naudokite maћiau druskos ir prieskoni ,
doti metalini  pakuo i  ir pakuo i  su me-
nei gamindami patiekal
prastu b du.
taline apdaila, jeigu jos n ra aiљkiai skirtos
• Pagardus d kite, kai maistas bus gatavas.
naudoti mikrobang  krosnel je. Nuimkite
• Iљsijungus krosnelei, palikite maist  joje ke-
metalines spraudes ir laidinius verћtukus.
lias minutes, kad patiekalas visiљkai ir nuo-
sekliai apdorotas.
• Prieљ paduodami   stal  patikrinkite, ar
maistas karљtas.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница