Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница13/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

www.markabolt.hu
36  electrolux
• Nesukite sukamojo pad klo per j g  ran-
sp jimas Skys i  ir kito maisto
ka. Galite sugadinti mechanizm .
negalima љildyti sandariuose induose,
• Љis prietaisas n ra skirtas eksploatuoti,
nes jie gali sprogti.
naudojantis iљoriniu laikma iu ar atskira
sp jimas Mikrobangose paљildyti
nuotolinio valdymo sistema.
g rimai gali staigiai uћvirti v liau; su
• Steb kite, kad neb t  uћdengta n  viena
indais su g rimais elkit s itin atsargiai.
auљinimo anga, esanti ant krosnel s vir-
љaus, galo, љon  arba dugno.
sp jimas Љildant skys ius (sriubas,
padaћus ir g rimus) mikrobang
sp jimas Nenaudokite mikrobang
krosnel je, jie gali  kaisti iki virimo
krosnel s komerciniams tikslams. Љi
temperat ros be matom  burbuliuk .
krosnel  skirta naudoti tik buityje.
Tod l karљtas skystis gali staiga iљsilieti.
Saug s reikmenys
Kad taip nenutikt , b tinai imkit s toki
Naudokite tik mikrobang  krosnelei tinkamus
atsargumo priemoni :
reikmenis.
1. Stenkit s nenaudoti ind  su tiesiomis
Kibirkљ i  mikrobang  krosnel je gali atsi-
sienel mis, kuri  kakliukai siauri.
rasti naudojant metalinius indus. D l ilgalaikio
2. Neperkaitinkite.
kibirkљ iavimo prietaisas gali sugesti. Su-
3. Prieљ statydami ind
 mikrobang
stabdykite program  ir patikrinkite indus.
krosnel , skyst  sumaiљykite. Dar kar-
Daugel  stiklo, stiklo keramikos ir kit  atspari
t  sumaiљykite, pra jus pusei љildymo
karљ iui stiklini  reikmen  galima puikiai nau-
laiko.
doti mikrobang  krosnel je. Mikrobang
4. Pasibaigus љildymo laikui, trumpam
energija daugelio stiklo ir stiklo keramikos ga-
palikite skyst  mikrobang  krosnel -
mini  nekaitina, ta iau jie gali  kaisti nuo juose
je; dar kart  sumaiљykite skyst , prieљ
esan io karљto maisto. Patiekalus iљ krosne-
atsargiai iљtraukdami ind  iљ krosne-
l s traukite m v dami karљ iui atsparias pirљ-
l s.
tines.
sp jimas Kai kurie produktai
Saug s maisto produktai
(nesudauћyti kiauљiniai ir sandar s indai,
• Neљildykite mikrobang  krosnel je maisto
pvz., uћdaryti stiklainiai) gali sprogti; j
konserv  d ћut je. Visuomet perd kite
kaitinti љioje mikrobang  krosnel je
maist
 tinkam  ind .
negalima. Tam tikrais atvejais gali
• Mikrobang  krosnel je negalima kepti rie-
susprogti ir be lukљto gaminami
baluose, nes riebal  temperat ros negali-
kiauљiniai. Visuomet pradurkite tryn ,
ma kontroliuoti ir gali susidaryti pavojingos
tada uћdenkite ind  ir prieљ atidarydami,
situacijos.
leiskite indui pastov ti vien  minut .
• Mikrobang  krosnel je galima ruoљti kuku-
Visiљkai normalu, kad maisto gamybos
r z  sprag sius, ta iau tik specialiuose
eigoje aplink dureles iљsiverћia gar  arba
љios paskirties pakuot se ar induose. Ga-
durel s aprasoja, ar po jomis atsiranda
mindami sprag sius, niekada nepalikite
vandens laљeli . Tai tik nuo karљ io kon-
krosnel s be prieћi ros.
densav sis maiste esantis vanduo, љis
• Maisto produktus su nelaidћia odele ar lu-
reiљkinys mikrobang  krosnel s saugu-
pena subadykite, kad po ja nesusikaupt
mo neveikia. Durel s neturi uћdaryti
garai ir gaminys ar produktas nesprogt .
krosnel s kameros visiљkai sandariai.
Subadyti reikia, pvz., obuolius, bulves, viљ-
tienos kepen les ir kiauљinio trynius.
Mikrobang  krosnel s reikmenys ir
• Prieљ љildydami, vaikiљkus g rimus buteliu-
priedai
kuose ir maistel  stiklain liuose sumaiљykite
Maisto gaminimui mikrobang  krosnel je ga-
arba suplakite; prieљ maitindami, visuomet
lima naudoti  vairius reikmenis ir priedus.
patikrinkite temperat r  nudegimams iљ-
Asmenin s saugos sumetimais ir kad neb t
vengti.
paћeisti reikmenys bei pati krosnel , kiekvie-
nam maisto gaminimo metodui pasirinkite
tinkamus reikmenis ir medћiagas.
Toliau pateikiame orientacines gaires.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница