Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница12/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

www.markabolt.hu
34  electrolux
• Uzst diet kr sni tik t lu no televizoriem un
Ja kr sns elektrot klam piesl gta, izman-
radioapar tiem, cik iesp jams. Љ  mikrovi -
tojot pagarin t ju, tam j b t zem tam.
u kr sns atbilst EEK pras b m par radio-
Br din jums Љo ier ci nedr kst izmantot
vi u trauc jumu sl p љanu, ta u gad ju-
ar neiezem tu elektrot klu. Ja Jums ir
m , ja kr sns novietota p r k tuvu radio-
љaubas par m jas elektrot klu,
apar tam vai televizoram, var rasties trau-
sazinieties ar sertific tu elektri i
c jumi, t p c ieteicams iev rot p s iesp -
jaut jum  par kr sns piesl gљanu t klam
jas liel ku atstatumu.
vai iezem jumu.
• Ja  kr sns novietot st r , atst jiet atstarpi
vismaz 15 cm starp sien m un 15 cm virs
Br din jums Kr snij j b t iezem tai. Ja
kr sns.
ier ce apr kota ar j su elektrot kla rozetei
nepiem rotu kontaktdakљu, raћot ja
Svar gi Kr sni var novietot gandr z jebkur
pien kums ir to nomain t, љo
virtuves viet . P rliecinieties, ka kr sns
pakalpojumu sniedz apkalpoљanas
novietota uz plakanas, l dzenas virsmas un t
a ents vai citas atbilstoљi kvalific tas
ventil cijas spraugas un kr sns apakљa nav
personas.
nosegta (lai nodroљin tu ventil ciju).
Br din jums Ja elektr bas padeves
Pievienoљana elektrot klam
vads ir boj ts, lai izvair tos no nelaimes
Kr sns pieg d ta komplekt  ar str vas vadu
gad jumiem, to j nomaina raћot jam,
un kontaktdakљu 230–240V / 50 Hz t klam,
servisa p rst vim vai kvalific tam
kontaktligzdai ar zem jumu. Zem jums sa-
speci listam.
mazina ssavienojuma izrais tos riskus. P r-
baudiet, vai elektrot kla spriegums ir atbil-
stoљs.
Eiropas Garantija
Љai ier cei Electrolux garantija ir nodroљin ta
• Ier ce tiek uzst d ta saska
 ar visiem at-
katr  no valst m, kas uzr d tas љ s rokasgr -
tiec gajiem noteikumiem, kas ir sp k  j su
matas p d j  lappus , uz periodu, kas no-
jaunaj  m tnes valst .
r d ts ier ces garantijas talon  vai cit di ar li-
Љ s Eiropas garantijas noteikumi neietekm
kumu. Ja j s p rvietojaties no vienas no љ m
jebkuras ties bas, ko jums nodroљina likums.
valst m uz citu zem k min to valsti, ier ces
garantija tiek piem rota cit  valst  ar sekojo-
љiem nosac jumiem:
• Iek rtas garantija s kas no dienas, kad j s
pirmo reizi ieg d j ties ier ci, ko var s pie-
r d t, uzr dot der gu ier ces p rdev ja iz-
dotu pirkuma dokumentu.
• Ier ces garantija ir uz to paљu periodu un
attiec b  uz t da paљa apjoma darbu un
deta m, k ds tas past v љim konkr tajam
modelim vai ier u veidam j su jaunaj  m t-
nes valst .
• Ier ces garantija ir izsniegta s kotn jam ie-
r ces pirc jam un nevar tikt nodota citam
lietot jam.
• Ier ce tiek uzst d ta un tiek izmantota at-
bilstoљi Electrolux izsniegtajai instrukcijai
un tiek izmantota tikai m j s, t.i., netiek iz-
mantota komerci liem m r iem.

www.markabolt.hu
electrolux  35
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau m s  min i  rasite www.electrolux.com
Turinys
Saugos informacija  
 35
Techniniai duomenys  
 43
Gaminio apraљymas  
 38
Aplinkosauga  
 43
Veikimas  
 38
rengimas  
 43
Naudinga informacija ir patarimai.  
 41
Europin  Garantija   
 44
Valymas ir prieћi ra  
 42
 Galimi 
pakeitimai
 Saugos 
informacija
Bendrosios saugos instrukcijos
• Krosnel
renkite ir statykite tik vadovau-
ATIDЋIAI PERSKAITYKITE IR IЉSAUGO-
damiesi љio vadovo  rengimo nuorodomis.
KITE ATEI IAI
• Prietais  numatytai paskir iai naudokite tik
• Integruoti saugaus blokavimo jungikliai ne-
kaip apraљyta љiame vadove. Nenaudokite
leidћia mikrobang  krosnelei veikti, kai du-
љio prietaiso korozij  sukelian ioms che-
rel s atviros.
min ms medћiagoms apdoroti. Љio tipo
• Neeksperimentuokite su jais ir nem ginkite
krosnel  skirta љildyti, gaminti ir atitirpinti
naudoti mikrobang  krosnel s su atviro-
maist . Ji n ra skirta naudoti pramon je,
mis durel mis - gali pasklisti mikrobang
laboratorijoje arba komerciniais tikslais.
energija.
Naudojant ne pagal paskirt , panaikinama
• Steb kite, kad ant dureli  tarpin s pavirљi
garantija.
nesikaupt  maisto arba valiklio liku i .
• Ne junkite tuљ ios mikrobang  krosnel s.
Kaip valyti prietais , ћr. skyriuje "Valymas ir
Jeigu krosnel je n ra maisto ar skys io,
prieћi ra.
sugerian i  mikrobang  energij , gali b ti
• Itin svarbu, kad durel s b t  gerai uћdary-
paћeista magnetrono vamzdis.
tos ir kad neb t  paћeisti elementai: (1)
• Nelaikykite љio prietaiso lauke. Nenaudoki-
durel s (neperkreiptos), (2) lankstai ir
te љio prietaiso љalia vandens.
skl s iai (nesul ћ  ir gerai laikyt ), (3) du-
• Nedћiovinkite mikrobang  krosnel je dra-
reli  tarpin  ir sandarinamasis pavirљius.
buћi  arba laikraљ i . Jie gali  siliepsnoti.
• Nenaudokite mikrobang  krosnel s daikt
sp jimas Jeigu durel s, lankstai/
laikymui. Nepalikite popierini  daikt , ind
skl s iai arba sandarinamosios detal s
arba maisto kameroje, kai krosnel s ne-
paћeisti, negalima naudotis mikrobang
naudojate.
krosnele, kol jos nepataisys  galiotas
• Veikiant  renginiui lie iami pavirљiai gali
technin s prieћi ros specialistas.
kaisti.
sp jimas Љios krosnel s technin
sp jimas Jeigu matote d mus,
prieћi r  ir reguliavim  atlikti pavojinga!
iљjunkite prietais  ir iљtraukite kiљtuk  iљ
Љiuos darbus gali atlikti tik gamintojo
maitinimo tinklo. neatidarykite dureli ,
iљmokyti technin s prieћi ros
kad nepasklist  liepsna. Jokiu b du
specialistai. Jeigu reikia atlikti technin s
nenaudokite vandens.
prieћi ros darbus, kreipkit s  artimiausi
galiot  technin s prieћi ros tarnyb .
sp jimas Vaikams ir asmenims,
nesugebantiems saugiai naudotis
• Jokiu  b du nenuimkite iљorinio korpuso,
prietaisu d l savo psichinio, jutiminio
dureli  arba valdymo pulto. Galite patirti itin
arba protinio ne galumo arba patirties
aukљtos tampos sm g .
bei ћini  tr kumo, negalima naudotis
љiuo prietaisu be prieћi ros ir nurodym .
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница