Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница11/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

www.markabolt.hu
32  electrolux
• P c tam, kad kr sns ir izsl gusies,  aujiet
Kaus љanai nepiecieљamas daћas sekun-
dienam nost v ties daћas min tes, lai ie-
des ar lielu jaudu. M kstin љanu lab k veikt
g tu piln gu un vienm r gu gatavoљanas
saudz g k ar maz ku jaudu.
rezult tu.
• Atsvaidzin ta jeb silta maize
• Pirms pasniegљanas vienm r p rliecinie-
Izmantojiet vid ju jaudu daћas sekundes.
ties, ka  diens viscaur ir pietiekami karsts.
• Viegla  iploka nomizoљana
• Iz emot traukus un p rtiku no kr sns, lie-
Kars jiet 3 vai 4  iploka daivi as ar lielu
tojiet katlu tur t jus vai cimdus.
jaudu 15 sekundes. Saspiediet daivi u vie-
n  gal , l dz t  izlec lauk .
Mikrovi u padomi
• Aug u sula
• Sacukurojies medus
Citrusaug i dod vair k sulas, ja pirms iz-
Ja Jums ir burka ar sacukurojuљos medu,
spieљanas tie tiek kars ti ar lielu jaudu 15
no emiet v ci u un ielieciet burku kr sn ,
sekundes.
apstr d jiet ar m renu jaudu 2 min tes.
• Biezputras pagatavoљana
• Љokol des kaus љana
Putru viegli pagatavot pasniegљanas trau-
Salauziet 100 љokol des kvadr ti os, ie-
k , lai neb tu j mazg  lieki trauki. Iev rojiet
vietojiet b od  un sildiet ar augstu jaudu 1-
p rtikas produkta raћot ja nor d jumus.
2 min tes un labi samaisiet.
• Sviesta kaus љana vai m kstin љana
Kopљana un t r љana
T r љana ir vien g  nepiecieљam  apkopes
Priekљ j  virsma
darb ba.
T riet mikrovi u kr sni, izmantojot mitru dr -
Br din jums Regul ri t riet mikrovi u
ni u. Ja ier ce k st oti net ra, pievienojiet
kr sni, likvid jot dienu paliekas. Ja to
denim daћus pilienus mazg љanas l dzek a.
nedar sit, saboj sit ier ces virsmas,
P c tam nosusiniet mitr s virsmas ar sausu
samazin sit mikrovi u kr sns
dr ni u.
kalpoљanas laiku, k  ar  rad sit
Lietojiet stikla t r љanas l dzek us un bezpl ks-
b stam bu.
nu dr ni as. Slaukiet virsmas no vienas pus-
es l dz otrai, nepielietojot sp ku.
Br din jums Pirms mikrovi u kr sns
Nekav joties noslaukiet ka u nogulљ u, tau-
t r љanas izsl dziet ier ci. Iz emiet str vas
kvielu vai olas baltumu traipus. Pret j  gad -
vada kontaktspraudni no sienas
jum  var rasties korozija.
kontaktligzdas vai izsl dziet ier ces
Nepie aujiet dens iek љanu mikrovi u
baroљanas 
di.
kr sns iekљpus .
Nelietojiet agres vus vai abraz vus t r љanas
Mikrovi u kr sns iekљpuse
l dzek us, kod gas vielas, kas var saskr p t
P c katras mikrovi u kr sns lietoљanas rei-
virsmas, k  ar  asus priekљmetus, jo tas var
zes not riet iekљ j s sienas ar mitru dr ni u,
rad t traipus.
jo tas ir  rt kais veid , k  likvid t produktu
Neizmantojiet augstspiediena vai tvaika str -
љ akstus vai traipus.
klas t r љanas ier ces.
Lai not r tu piekaltuљas  dienu paliekas, lieto-
Piederumi
jiet saudz gus t r љanas l dzek us. Neizmanto-
jiet cepeљkr sn m paredz tus aerosolus vai
T riet piederumus p c katras lietoљanas rei-
citus agres vus vai abraz vus t r љanas l dzek-
zes. Ja tie k st oti net ri, vispirms tos iem r-
us.
ciet den  un p c tam izmantojiet suku vai
Lai nodroљin tu ier ces durti u pareizu atv r-
s kli. Piederumus var mazg t ar  trauku maz-
љanos un aizv rљanos, r p gi not riet durti as
g jam  maљ n .
un ier ces priekљpusi.
P rliecinieties, vai rot joљais paliktnis un bal-
P rbaudiet, vai pa mikrovi u ventil cijas at-
sta elements vienm r ir t rs. Nelietojiet mikro-
ver m neiek st dens.
vi u kr sni bez rot joљ  palikt a vai balsta
elementa.

www.markabolt.hu
electrolux  33
Regul ri iz emiet rot joљo paliktni un balstu
kaltuљos net rumus, kurus p c tam var s rti
un izt riet ier ces iekљ j s da as pamatni, it
not r t, izmantojot m kstu dr ni u.
paљi p c љ idrumu izl љanas.
Var viegli likvid t ar  nepat kamu arom tu
Nelietojiet mikrovi u kr sni bez rot joљ  pa-
(piem ram, p c zivju pagatavoљanas). Pie-
likt a vai balsta elementa.
vienojiet kr zei  dens daћus pilienus citrona
Ja ier ces iekљ j  da a ir  oti net ra, novietojiet
sulas. Lai nepie autu p rv r љanos, pievieno-
uz rot joљ  palikt a gl zi  dens un iesl dziet
jiet ar  t jkaroti kafijas. Sakars jiet deni 23
mikrovi u kr sni uz 2 vai 3 min t m, iestatot
min tes, iestatot maksim lo mikrovi u jau-
liel ko jaudu. Tvaiks padar s m kst kus pie-
du.
Tehniskie dati
Tehniskie dati
V rt ba EMS20200
Mai str vas spriegums
230-240 V/50 Hz
Nepiecieљam  jauda
1300 W
Mikrovi u izejas jauda
800 W
Mikrovi u frekvence
2450 MHz
Izm ri (p x a x dz):
461 x 280 x 273 mm
Cepeљkr sns ietilp ba.
20 l
Svars
12,6 kg
Apsv rumi par vides aizsardz bu
Simbols  
  uz produkta vai t  iepakojuma
videi un cilv ka vesel bai, kuras iesp jams
nor da, ka љo produktu nedr kst izmest
izrais t, nepareizi izmetot atkritumos љo
saimniec bas atkritumos. Tas j nodod
produktu. Lai ieg tu detaliz t ku inform ciju
attiec gos elektrisko un elektronisko iek rtu
par atbr voљanos no љ  produkta, l dzu
sav kљanas punktos p rstr d љanai.
sazinieties ar j su paљvald bu, saimniec bas
Nodroљinot pareizu atbr voљanos no љ
atkritumu sav kљanas dienestu vai veikalu,
produkta, j s pal dz siet izvair ties no
kur  j s ieg d j ties љo produktu.
potenci l m negat v m sek m apk rt jai
Uzst d љana
• No emiet no durv m visas rekl mas uzl -
pietiekami t lu no karstuma vai  dens avo-
mes.
tiem.
• Kr sns ir j uzst da uz l dzenas, horizont -
• Nenosedziet ventil cijas atveres uz kr sns
las virsmas. Virsmai ir j b t pietiekami iz-
virspuses un s niem, k  ar  nenovietojiet
tur gai, lai notur tu cepeљkr sns un piede-
nek dus priekљmetus uz kr sns virsmas.
rumu kop go svaru (12.6 Kg). Lai nerastos
Ja ventil cijas atveres ir blo
tas kr sns
vibr cija vai ska a, mikrovi u kr snij j b t
darb bas laik , kr sns var p rkarst, kas var
novietotai stabili.
izrais t t s nepareizu darb bu. No ventil ci-
• Neturiet  kr sni karstuma vai  dens tuvu-
jas sprausl m pl st krasts gaiss, t d  ne-
m . Pak auљana karstuma vai  dens dar-
nosedziet t s un ne aujiet starp pl ts aiz-
b bai var samazin t kr sns efektivit ti un
muguri un sienu atrasties aizkariem.
novest pie kr sns nepareizas darb bas, t -
p c p rliecinieties, ka kr sns ir uzst d ta
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница