Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница10/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

www.markabolt.hu
30  electrolux
Љajos posmos nevar izmantot autom ti-
7. Nospiediet   . S ks mirgot min tes. No-
sk s izv lnes. Piem ram: Lai manu li at-
spiediet . S ks mirgot min tes.
kaus tu produktus 5 min tes un p c
8. Lai izv l tos min tes, kad mikrovi u
tam tos pagatavotu 7 min tes, izmanto-
kr snij j s k gatavot, pagrieziet   .
jot 640 W (P80) mikrovi u jaudu,
9. Nospiediet 
 , lai pabeigtu iestat љanu.
Displej  par d sies diennakts laiks un
1. nospiediet   un displej  b s redzams
s ks mirgot simbols   . un paliks l dz tiks
"dEF 1", k  ar  iedegsies simboli 
 .
sasniegts s kuma laiks, divas reizes at-
2. Lai izv l tos 5 min љu atkaus љanas lai-
skan s ska as sign ls un tiks autom tiski
ku, pagrieziet   .
aktiviz ts gatavoљanas process.
3. Nospiediet vienu reizi tausti u
 un dis-
plej  b s redzams "P100", k  ar  iedeg-
Gatavoљanas cikla beig s, 5 reizes at-
sies simboli 
 . 100 nor da uz 800 W
skan s ska as sign ls. Piez me. Lai љ
(100%), t.i., maks. jaudas iestat jumu.
funkcija darbotos, j iestata diennakts
4. Lai izv l tos 640 W (P80), pagrieziet 
 .
laiks.
5. Nospiediet 
 , lai apstiprin tu jaudas iz-
B rnu droљ bas funkcija.
v li.
6. Lai izv l tos 7 min љu gatavoљanas laiku,
Ja v laties nepie aut, lai ier ci gaid љanas re-
pagrieziet   .
ћ m  lietotu b rni,
7. Lai aktiviz tu divu posmu programmu,
nospiediet un turiet   3 sekundes. Dzird sit
nospiediet 
 . S ks mirgot 1. posma
ilglaic gu ska as sign lu, kas nor d s, ka ir
simbols
 un   , bet, atskanot ska as
aktiviz ta b rnu droљ bas funkcija, un displej
sign lam, s ks mirgot simbols   un   ,
iedegsies simbols   .
nor dot, ka ir aktiviz ts 2. posms.
Lai deaktiviz tu b rnu droљ bas funkciju, no-
spiediet un turiet   3 sekundes. Dzird sit il-
Atliktais starts.
glaic gu ska as sign lu, kas nor d s, ka ir
Mikrovi u kr sni var iestat t, lai s ktu gata-
deaktiviz ta b rnu droљ bas funkcija, un dis-
voљanas procesu iepriekљ noetikt  laik , kur
plej  simbols   vairs neb s redzams.
var izmantot ar  divus gatavoљanas posmus.
Autom tiska gatavoљana p c produktu
Љaj  laik  neizmantojiet atkaus љanas funk-
kategorijas.
ciju.
1. Nospiediet vienu reizi tausti u
 un dis-
1. Lai izv l tos izv lni diapazon  no A-1 l dz
plej  b s redzams "P100". Iedegsies
A-8, pagrieziet   pulkste r d t ju kust -
simboli
 . 100 nor da uz 100%, t.i.,
bas virzien . Iedegsies 
 . Piez me.
maks. jaudas iestat jumu.
Skatiet t l k min to produktu kategoriju
2. Lai izv l tos jaudas l meni, pagrieziet   .
tabulu
3. Nospiediet 
 , lai apstiprin tu jaudas iz-
2. Nospiediet   , lai apstiprin tu savu izv li.
v li.
3. Lai izv l tos produktu svaru gramos, pa-
4. Lai izv l tos nepiecieљamo gatavoљanas
grieziet   . Iedegsies   vai   .
laiku robeћ s no 0.05 l dz 95.00, pagrie-
4. Lai s ktu gatavoљanu, nospiediet 
 .
ziet   .
Gatavoљanas beig s atskan s ska as
5. Nospiediet   . Displej  s ks mirgot stun-
sign ls piecas reizes un mikrovi u
das un iedegsies simbols   .
kr sns tiks izsl gta.
6. Lai izv l tos stundu, kur  mikrovi u kr s-
nij j s k gatavot, pagrieziet   .
Autom tisk s gatavoљanas tabula
Izv lne
Svars/porcija
A1 - Autom tiska atk rto-
200 g, 400 g, 600 g
ta sakars љana
A2 - D rze i
200 g, 300 g, 400 g
A3 - Zivis
250 g, 350 g, 450 g
A4 - Ga a
250 g, 350 g, 450 g

www.markabolt.hu
electrolux  31
Izv lne
Svars/porcija
A5 - Makaronu  dieni
50 g (ar 450 g  dens), 100 g (ar 800 g  dens)
A6 - Kartupe i
200 g, 400 g, 600 g
A7 - Pica
200 g, 400 g
A8 - Zupa
200 g, 400 g
Inform cijas ieg љana lietoљanas laik .
Katru reizi nospieћot tausti u, atskan s
1. Gatavoљanas procesa laik  nospiediet
ska as sign ls, apstiprinot veikto darb -
 un displej  3 sekundes tiks par d ts
bu.
izv l tais jaudas l menis.
2. S kotn j s vad bas regulatora pagrieљa-
2. Atlikt  starta reћ m  nospiediet   un dis-
nas laik  tiks aktiviz ts ska as sign ls.
plej  3 sekundes tiks par d ts gatavoљa-
3. Ja p c gatavoљanas programmas iesta-
nas s kuma laiks, un p c tam b s atkal
t љanas 1 min tes laik  nenospied sit 
 ,
redzams diennakts laiks.
programma tiks atcelta un displej  tiks
3. Gatavoљanas laik  nospiediet   , lai p r-
par d ts diennakts laiks.
baud tu paљreiz jo diennakts laiku, kas
4. Katra gatavoљanas cikla beig s, piecas
tiks par d ts 3 sekundes.
reizes atskan s ska as sign ls.
5. Atverot gatavoљanas laik  ier ces durti-
Visp r ga inform cija un lietot ja
as, mikrovi u kr sns darb ba tiks aptu-
nor d jumi.
r ta. Lai ats ktu gatavoљanu (ja gatavo-
1. Katru reizi nospieћot tausti u, atskan s
љanas cikla laik  tika atv rtas ier ces dur-
ska as sign ls, apstiprinot veikto darb -
ti as), nospiediet 
 .
bu.
Noder gi ieteikumi un padomi
Padomi par mikrovi iem
viegli var tikt p rgatavotas, piem ram, c a
• Vienm r uzturiet kr sni t ru - izvairieties no
k jas.
љ akst jumiem un neizmirstiet izt r t zem

diens, kam ir miza vai apvalks, j p rdur
stikla palikt a un durti u iekљpus .
ar dakљi u - piem ram, kartupe i un c si i.
• Gatavoљanai J su mikrovi u kr sn  ietei-
Nev riet olas mikrovi u kr sn , jo t s var
cam k izmantot apa us vai ov lus katlus ar
eksplod t.
v ku.
• Lielus,  biezus  p rtikas gabalus novietojiet
• Neizmantojiet met la katlus vai katlus ar
tuvu katla s nam un centieties sagriezt
met la rot jumu. Daћus plastmasas ma-
dienu vien da izm ra gabalos. Vienm r
teri lus karstais  diens var izkaus t vai de-
novietojiet  dienu kr sns vid .
form t.

diens b s vienm r gi pagatavots, ja J s
• Nosedziet  dienu, kad gatavojat. Izmanto-
to apmais siet vai apgriez siet daћas reizes.
jiet stikla v ku, љ vi vai sviestpap ru.
• Vienm r iestatiet maz ku gatavoљanas lai-
• Konditorejas izstr d jumus, maizi var at-
ku nek  min ts J su recept , lai izvair tos
kaus t tieљi maizes groz  vai uz pap ra
no  diena p rgatavoљanas. Jo liel ks ir
dvie a.
diena apjoms, jo ilg ks pagatavoљanas
• Ja  sald ta p rtika tiek atkaus ta iepakoju-
laiks.
m . iepakojumam j b t atv rtam. Iesai o-
• D rze iem izmantojiet nedaudz vai nemaz
jumus, kas satur met lu vai met la rot ju-
deni.
mus, nedr kst lietot, ja vien tie nav  paљi ie-
• S li un garљvielas izmantojiet maz k nek
teikti lietoљanai mikrovi u kr sn . No e-
"parastai" gatavoљanai.
miet met la skavas un stieples.

diena nost din љana.
• Maz kus alum nija folijas gabali us var iz-
mantot, lai nokl tu t das  diena da as, kas
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница